جامعه شناسی جنایی (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - کد دوره 1714021_99)

جامعه شناسی جنایی (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - کد دوره 1714021_99)


محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد.


دریافت متن و فیلم جلسات

جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
جلسه 9
جلسه 10
جلسه 11
جلسه 12
جلسه 13
جلسه 14
مدرس دوره دکتر حاجی ده آبادی
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.