پلیس علمی و کشف جرایم (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی) (کد دوره 1714022_99)

پلیس علمی و کشف جرایم (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی) (کد دوره 1714022_99)


محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد.


دکتر سعید عطازاده

استادیار مدعو دانشکده حقوق دانشگاه قم

استادیار پایه 12 (مدعو دانشکده حقوق دانشگاه قم)


دریافت فایل صوتی جلسات

جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
جلسه 9
جلسه 10
جلسه 11
جلسه 12
مدرس دوره دکتر سعید عطازاده
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.