حقوق مدنی 2 ( ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی) (کدرشته های 1612011_98 و 1712012_99)

حقوق مدنی 2 ( ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی) (کدرشته های 1612011_98 و 1712012_99)

محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد. 

دریافت صوت ضبط شده جلسات

جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
جلسه 9
جلسه 10
مدرس دوره دکتر محمد صالحی مازندرانی
قیمت(تومان) 10,000
نظرات شما 1 نظر برای این درس موجود است.
زهرا عبدي زاده بهرام
سلام ظاهرا متن جلسه ۷ناقص بارگزاری شده است