نظام های انتخاباتی (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق عمومی)

نظام های انتخاباتی (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق عمومی)

هدف از این دوره، مطالعه حقوق انتخاباتی و نظام های مختلف انتخابات در کشورها هم از لحاظ نظری و هم با توجه به عملکردها از حیث قوانین کشورهای مختلف، می باشد

دکتر داود محبی

استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه قم

دانش آموخته ی دکتری حقوق عمومی (دانشگاه تهران) عضو هیئت علمی و استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه قم وکیل دادگستری


دریافت متن و صوت های دوره

دریافت متن
جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
جلسه 9
جلسه 10
جلسه 11
جلسه 12
مدرس دوره دکتر داود محبی
قیمت(تومان) 15,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.