زبان انگلیسی پیش نیاز (کارشناسی ارشد - حقوق خصوصی) (کد دوره 1712028_99)

زبان انگلیسی پیش نیاز (کارشناسی ارشد - حقوق خصوصی) (کد دوره 1712028_99)


محتوای درس در بخش سرفصل دوره قرار دارد.


متن کتاب و فایل های صوتی ضبط شده

دریافت متن
جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
جلسه 9
جلسه 10
جلسه 11
مدرس دوره دکتر محمد ستایش پور
قیمت(تومان) 20,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.