حقوق کار (ویژه دانشجویان مقاطع کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشد حقوق عمومی) (کدرشته های 95_1616106 و 99_1722010)

مجموعه قواعد حاکم بر روابط میان کارگر و کارفرما و نیز قواعد مرتبط با حقوق افراد، برای دستیابی به کار را حقوق کار می نامند.

حقوق کار شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی است که به مطالعه قواعد ومقررات حاکم بر روابط کار می‌پردازد. حقوق کار بر کلیه روابط حقوقی که از انجام کار برای دیگری ناشی می‌شود و در هر مورد که اجرای کار با تبعیت نسبت به کارفرما همراه باشد، حاکم است و به عبارتی حقوق کار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و آمرانه‌ای می‌پردازد که ناظر به روابط تبعیتی کار می‌باشد و هدف آن تأمین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است.

دکتر مشهدی

دکتر علی مشهدی

عضو هیات علمی دانشگاه قم، دانشيار گروه حقوق عمومی و بين الملل


محتوای درس حقوق کار

متن جزوه
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم
جلسه دهم
جلسه یازدهم
جلسه دوازدهم
جلسه سیزدهم
جلسه چهاردهم
جلسه پانزدهم
جلسه شانزدهم
مدرس دوره دکتر مشهدی
قیمت(تومان) 0
نظرات شما 7 نظر برای این درس موجود است.
اعظم خليلي
سلام فایل متنی درس را هم بار گذاری مینماید
الهه رمضاني
سلام . باتوجه به اینکه منبع درس کتاب دکترعراقی است. آیا نیاز به جزوه برداری از این فایل تصویری هم هست؟
دیانت
هرچی که اساتید برای ما ارسال کنند را برای دانشجویان بارگذاری می کنیم جزوه برداری و از قبیل این کارا بستگی به خود دانشجو دارد
اعظم خليلي
جلسه آخر بارگذاری نشده هنوز
دیانت
آخرین جلسه ای که در اختیار داریم همین جلسه 15 است
طاهره محسني عراقي
با سلام لطفا بفرمایید درس حقوق کار کلا چند جلسه میباشد؟13 یا 14 یا15 جلسه؟
زهرا انصاري
سلام .فایل جلسه آخر تو سایت قرار نگرفته طبق گفته استاد داخل فیلمها باید ۱۶ جلسه باشه