روش های تحقیق کمی و کیفی

درس مربوطه ویژه دانشجویان کارشناسی و توسط جناب دکتر هادی مصدق استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه قم و با همکاری مرکز آموزش های مجازی دانشگاه قم تهیه شده است

درس مربوطه ویژه دانشجویان کارشناسی و توسط جناب دکتر هادی مصدق استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه قم و با همکاری مرکز آموزش های مجازی دانشگاه  قم تهیه شده است

لیست جلسات

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
حلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
مدرس دوره دکتر هادی مصدق
قیمت(تومان) 35,000
نظرات شما 1 نظر برای این درس موجود است.
فرزاد واثقي
عالي است