زبان پیش نیاز کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

زبان پیش نیاز کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

زبان پیش نیاز کارشناسی ارشد حقوق بین الملل 

محتوای ضبط شده دوره

جلسه اول(16-7-1398)
جلسخ دوم(30-7-1398)
جلسه سوم(14-8-1398)
جلسه چهارم(21-8-1398)
جلسه پنجم (5-9-1398)
جلسه ششم (12_09_1398)
جلسه هفتم (19_09_1398)
جلسه هشتم (26_9_98)
جلسه نهم (98/10/3)
مدرس دوره دکتر محمدرضا جهانی پور
قیمت(تومان) 7,000
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.