حقوق تجارت کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

حقوق تجارت کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

حقوق تجارت کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

دکتر ماشاءالله بناء نیاسری

دکتری حقوق خصوصی

دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی مشاور حقوقی تجارت داخلی و تجارت بین المللی رئیس امورپژوهش های حقوقی معاونت حقوقی رییس جمهور (از مردادماه 1397)


محتوای ضبط شده دوره

جلسه اول(15-7-1398)
جلسه دوم (22-7-1398)
جلسه سوم(29-7-1398)
جلسه چهارم (13-8-1398)
جلسه پنجم (20-8-1398)
جلسه ششم(27-8-1398)
جلسه هفتم (11-09-1398)
جلسه هشتم (18-09-1398)
جلسه نهم (25-9-98)
جلسه دهم (2-10-98)
جلسه یازدهم (09-10-98)
مدرس دوره دکتر ماشاءالله بناء نیاسری
قیمت(تومان) 0
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.