سمینار 1 واحدی رشته حقوق خصوصی

سمینار 1 واحدی رشته حقوق خصوصی

سمینار 1 واحدی رشته حقوق خصوصی درسی است که دانشجو را با شیوه نگارش مقاله در موضوع مشخص آشنا می کند. استاد این درس دکتر عزیزالهی از اعضای هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم می باشند.

دکتر محمد مهدی عزیزاللهی

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم

دکتر عزیزاللهی مدارک کارشناسی ارشد و دکتری خود را به ترتیب از دانشگاه های شهید بهشتی و مدرسه عالی شهید مطهری در رشته حقوق خصوصی اخذ نموده اند. هم اکنون ایشان عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم هستند.


محتوای جلسات برگزار شده

جلسه اول(14-7-1398)
مدرس دوره دکتر محمد مهدی عزیزاللهی
قیمت(تومان) 0
نظرات شما هنوز برای این درس نظری وارد نشده است.